Điều kiện hủy Di chúc là gì?

Hỏi: Di chúc được lập rồi, công chứng rồi có hủy được không? Điều kiện để hủy di chúc? Người lập di chúc tinh thần không còn minh mẫn. Tôi lo sợ bên giữ di chúc hủy rồi tự lập di chúc khác.

Pháp Luật Toàn Dân trả lời:

Theo quy định tại Điều 640 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:
“Điều 640. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc
1. Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đã lập vào bất cứ lúc nào.
2. Trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau; nếu một phần của di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật.
3. Trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị hủy bỏ.”

Như vậy khi di chúc đã lập có giá trị pháp lý rồi thì chỉ có người lập di chúc mới có quyền thay đổi hay hủy bỏ di chúc. Người giữ di chúc hoàn toàn không có quyền này.
Bên cạnh đó, khi di chúc đã được công chứng thì tổ chức hành nghề công chứng cũng đã lưu trữ hồ sơ, thời hạn lưu trữ là 20 năm tại trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng theo quy định tại Điều 64 Luật Công chứng 2014.

Mặt khác, người giữ bản di chúc có nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 3 Điều 641 Bộ Luật dân sự 2015.

Vậy anh không nên lo lắng trong trường hợp người giữ di chúc hủy bỏ và lập di chúc khác bởi bản di chúc đó sẽ không có giá trị pháp lý. Nếu họ hủy di chúc thì phía tổ chức hành nghề công chứng vẫn lưu trữ hồ sơ gốc để đối chiếu.

0 0 votes
Article Rating