Góp vốn bằng giấy nhận nợ có được hay không?

Hỏi: Góp vốn bằng giấy nhận nợ có được hay không?

Pháp Luật Toàn Dân trả lời:

Điều 115 Bộ luật dân sự 2015 quy định về quyền tài sản
“Quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền, bao gồm quyền tài sản đối với đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất và các quyền tài sản khác”

Theo Điều 35 Luật doanh nghiệp 2014:

“Điều 35. Tài sản góp vốn
1. Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.
Như vậy, giấy xác nhận nợ là bằng chứng về quyền đòi nợ (quyền tài sản) nên được phép sử dụng để góp vốn.”

0 0 votes
Article Rating