Khi chia thừa kế có phân biệt con chung, con riêng?

Hỏi: Khi chia thừa kế có phân biệt con chung, con riêng?

Pháp Luật Toàn Dân trả lời:

Theo Khoản 1 Điều 644 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc như sau:

“1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động”.

Nếu con đang dưới 18 tuổi, theo quy định của pháp luật, các cháu vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật cho dù không được chia tài sản trong di chúc.

0 0 votes
Article Rating