Bổ sung lương tối thiểu vùng theo giờ vào Bộ luật Lao động mới

Bên cạnh quy định lộ trình tăng lương cho cán bộ, công chức từ nay đến năm 2030, Nghị quyết 107/NQ-CP còn có một số một số nội dung đáng chú ý khác liên quan đến vấn đề tiền lương.

Cụ thể như:

– Bổ sung quy định về tiền lương tối thiểu vùng theo giờ, bên cạnh lương tối thiểu vùng theo tháng hiện nay trong Bộ luật Lao động sửa đổi. Việc bổ sung được thực hiện theo tiến độ xây dựng Bộ luật này.

– Sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội về mức đóng, mức hưởng bảo hiểm xã hội khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo giờ.

– Rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập cá nhân theo hướng điều chỉnh tăng mức thuế suất đối với người có thu nhập quá cao.

– Sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp để trích một phần lợi nhuận sau thuế trả lương cho hội đồng thành viên, kiểm soát viên.

Nghị quyết 107/NQ-CP được Chính phủ ban hành ngày 16/8/2018 và có hiệu lực cùng ngày.

Nguồn: LuatVietnam 

0 0 votes
Article Rating