Giáo viên có quyền gì?

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, hãy cùng Pháp Luật Toàn Dân điểm lại những quy định của pháp luật về Quyền của giáo viên.

Điều 70 Luật giáo dục 2019 cũng như Điều 73 Luật giáo dục 2005 đều quy định những quyền cơ bản của giáo viên như được giảng dạy theo chuyên ngành, được đào tạo nâng cao trình độ….và hiện hành được cụ thể hóa tại các Thông tư, Quyết định sau đây:

 1. Giáo viên mầm non

Điều 37 Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định 14/2008/QĐ-BGDĐT quy định quyền của giáo viên mầm non bao gồm:

– Được đảm bảo các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

– Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, được hưởng lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của pháp luật khi được cử đi học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

– Được hưởng mọi quyền lợi về vật chất, tinh thần và được chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ theo chế độ, chính sách quy định đối với nhà giáo.

– Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự.

– Được thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Giáo viên tiểu học

Điều 35 Điều lệ Trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT quy định quyền của giáo viên tiểu học bao gồm:

– Được nhà trường tạo điều kiện để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh.

– Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; được hưởng nguyên lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định khi được cử đi học.

– Được hưởng tiền lương, phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp thâm niên và các phụ cấp khác theo quy định của Chính phủ. Được hưởng mọi quyền lợi về vật chất, tinh thần và được chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ theo chế độ, chính sách quy định đối với nhà giáo.

– Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự.

– Được thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.

3. Giáo viên THCS, THPT, THPT có nhiều cấp học

Điều 32 Điều lệ ban hành kèm theo Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT quy định trườngTHCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học có quyền:

– Được nhà trường tạo điều kiện để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh;

– Được hưởng mọi quyền lợi về vật chất, tinh thần và được chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ theo các chế độ, chính sách quy định đối với nhà giáo;

– Được trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức tham gia quản lý nhà trường;

– Được hưởng lương và phụ cấp (nếu có) khi được cử đi học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định hiện hành;

– Được cử tham gia các lớp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

– Được hợp đồng thỉnh giảng và nghiên cứu khoa học tại các trường và cơ sở giáo dục khác nếu thực hiện đầy đủ những nhiệm vụ quy định tại Điều 30 của Điều lệ này và được sự đồng ý của Hiệu trưởng ;

– Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự, an toàn thân thể;

– Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Giáo viên chủ nhiệm còn có thêm những quyền sau đây:

– Được dự các giờ học, hoạt động giáo dục khác của học sinh lớp mình;

– Được dự các cuộc họp của Hội đồng khen thưởng và Hội đồng kỷ luật khi giải quyết những vấn đề có liên quan đến học sinh của lớp mình;

– Được dự các lớp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề về công tác chủ nhiệm;

– Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 3 ngày liên tục;

– Được giảm giờ lên lớp hàng tuần theo quy định khi làm chủ nhiệm lớp.

Theo Thư viện Pháp luật