Người Lao Động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ 100% phí đào tạo

Theo Thông tư 32/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn hỗ trợ đào tạo nghề trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, người lao động được hỗ trợ 100% chi phí nếu tham gia khóa đào tạo nghề trình độ sơ cấp.

Đồng thời nội dung Thông tư cũng nêu trách nhiệm của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong công tác hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động như:

– Thông tin, phổ biến chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp theo quy định của phát luật.

– Hàng năm, đề xuất kế hoạch hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, dự kiến số lượng lao động cần đào tạo, ngành nghề đào tạo, hình thức đào tạo và các nội dung khác có liên quan.

– Lựa chọn ngành nghề đào tạo, cơ sở đào tạo nghề nghiệp và cử người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tham gia khóa đào tạo nghề theo quy định.

–  Chi trả tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người học trong thời gian đi học theo quy định và các chi phí khác (nếu có) theo quy định. Các chi phí còn lại do doanh nghiệp thỏa thuận với người lao động khi cử tham gia các khóa đào tạo nghề.

Thông tư 32/2018/TT-BLĐTBXH được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành ngày 26/12/2018, có hiệu lực ngày 08/02/2019.

Theo LuatVietNam