Những điểm mới liên quan đến quy định về con dấu theo luật doanh nghiệp 2020

 

  1. Dấu dưới hình thức chữ ký số là dấu của doanh nghiệp

Khoản 1 Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định dấu của doanh nghiệp bao gồm:

– Dấu được làm tại cơ sở khắc dấu;

– Dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Như vậy, với quy định như trên, chữ ký số cũng được xem là dấu của doanh nghiệp.

  1. Doanh nghiệp không phải thông báo mẫu dấu trước khi sử dụng

Theo quy định hiện hành, trước khi sử dụng doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp 2020 đã không còn quy định trên. Điều này đồng nghĩa từ ngày 01/01/2021, doanh nghiệp sẽ không cần thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu.

  1. Doanh nghiệp được quyền tự quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014 thì nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:

– Tên doanh nghiệp;

– Mã số doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp 2020 sắp có hiệu lực cho phép doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp.

Ngoài ra, Luật Doanh nghiệp 2020 còn cho phép doanh nghiệp có quyền quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu cho cả chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp.

  1. Thay đổi nội dung liên quan đến việc quản lý, lưu giữ và sử dụng con dấu của doanh nghiệp

Tại khoản 3 Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020, cho phép doanh nghiệp quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp có dấu ban hành. Điều này giúp các doanh nghiệp được tự do và chủ động hơn khi quy định chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp có thể tự ban hành quy chế đối với việc sử dụng con dấu của mình.

Cũng tại  Khoản 3 Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020, hai bên trong giao dịch sẽ không được thỏa thuận về việc sử dụng con dấu như Luật doanh nghiệp 2014 nữa mà chỉ được sử dụng con dấu trong các giao dịch theo quy định của pháp luật.

Trên đây là những điểm mới liên quan đến quy định về con dấu của doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.