Thông tư 87: Bổ sung quy định tạm dừng cưỡng chế thuế

Ngày 27/9/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 87/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 215/2013/TT-BTC về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế với nhiều nội dung mới.

Trường hợp được tạm dừng cưỡng chế thuế

Điểm mới đầu tiên của Thông tư này là quy định được tạm dừng hoặc chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế thuế nếu đến thời hạn áp dụng biện pháp cưỡng chế mà cơ quan thuế đã ban hành một trong các văn bản:

– Thông báo nộp dần tiền thuế nợ;

– Quyết định gia hạn nộp thuế;

– Thông báo không tính tiền chậm nộp.

Quyết định cưỡng chế thuế được gửi qua mạng

Đây cũng là một điểm mới của Thông tư 87/2018/TT-BTC. Theo đó, trường hợp người nộp thuế đã có tài khoản giao dịch thuế điện tử thì quyết định cưỡng chế được gửi theo phương thức điện tử.

Trường hợp người nộp thuế chưa có tài khoản giao dịch thuế điện tử thì quyết định cưỡng chế được giao trực tiếp hoặc bằng thư bảo đảm qua bưu điện.

Quyết định cưỡng chế thuế ban hành sau ngày thứ 90

Thông tư này cũng sửa đổi quy định về thời điểm phải ban hành quyết định cưỡng chế. Theo đó, sau ngày thứ 90 kể từ ngày: Số tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế hết thời hạn nộp thuế…, quyết định cưỡng chế thuế sẽ được ban hành, thay vì quy định cụ thể trong ngày thứ 91 như trước đây.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/11/2018.

                                                                                                                                                     Nguồn: LuatVietnam