Tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Bộ Tài chính vừa đưa ra lấy ý kiến dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) lần thứ 3 để tiếp tục hoàn chỉnh các quy định về quản lý thuế, tạo cơ sở cho quản lý thuế hiện đại, tiếp cận tới những chuẩn mực, thông lệ quốc tế và phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của Việt Nam.

Theo Bộ Tài chính, để tổ chức xây dựng Luật Quản lý thuế (sửa đổi), cơ quan quản lý đã tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Luật Quản lý thuế năm 2006, các Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm cung cấp các luận cứ thực tiễn cho việc xây dựng dự án Luật.

Trên cơ sở những lần công bố lấy ý kiến của các bộ ngành, địa phương trước đó, dự thảo ngày 22/8 lần này vẫn tiếp tục hoàn chỉnh các nội dung về quản lý thuế, bao gồm: Đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, ấn định thuế; Thủ tục hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế; Không thu thuế; khoanh nợ tiền thuế, tiền chậm nộp; xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; miễn tiền chậm nộp; không tính tiền chậm nộp; gia hạn nộp thuế; nộp dần tiền thuế nợ; Quản lý thông tin về người nộp thuế; Quản lý hóa đơn, chứng từ; Kiểm tra thuế, thanh tra thuế, biện pháp phòng chống ngăn chặn vi phạm pháp luật về thuế, trốn thuế; Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; Xử lý vi phạm pháp luật về thuế; Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế; Hợp tác quốc tế về quản lý thuế.

Cũng theo Bộ Tài chính, thực hiện quy định pháp luật về ban hành văn bản quy định pháp luật, Bộ Tài chính đã gửi hồ sơ dự án luật Quản lý thuế (sửa đổi) tới các Bộ ngành và các cơ quan liên quan, Bộ Tài chính đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội tư vấn thuế tổ chức các cuộc hội thảo về dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Đồng thời đăng dự thảo Luật quản lý thuế trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế để lấy ý kiến rộng rãi người dân và doanh nghiệp. Đến nay, Bộ Tài chính đã nhận được 110 ý kiến của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ Tài chính tham gia ý kiến và một số nội dung có liên quan.

Trong đó có những nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau như: phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng luật; vấn đề điều tra thuế; ấn định thuế và khoán thuế đối với hộ và cá nhân kinh doanh; tổ chức kinh doanh dịch vụ đại lý thuế.

Về những vấn đề này, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục lấy ý kiến để tiếp thu và thực hiện theo chỉ đạo hướng dẫn của Chính phủ.

Theo Báo Hải quan