Sổ đỏ cấp sai diện tích, đính chính hay cấp lại?

Sổ đỏ cấp sai diện tích (không đúng diện tích đất) là trường hợp sổ được cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai. Hiện nay, theo quy định của pháp luật khi cấp sổ đổ sai diện tích thì sổ đỏ sẽ bị thu hồi. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ một số thông tin quy định về đính chính, thu hồi sổ đỏ đã cấp.

Điều 106 Luật Đất đai 2013 quy định về việc đính chính, thu hồi sổ đỏ đã cấp như sau:

– Cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ có trách nhiệm đính chính sổ đỏ đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

+ Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp sổ đỏ của người đó;

+ Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

– Nhà nước thu hồi sổ đỏ đã cấp trong các trường hợp sau đây:

+ Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên sổ đỏ đã cấp;

+ Cấp đổi sổ đỏ đã cấp;

+ Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới sổ đỏ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

+ Sổ đỏ đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp sổ đỏ đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.

– Việc thu hồi sổ đỏ đã cấp đối với trường hợp giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai do cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 105 Luật Đất đai 2013 quyết định sau khi đã có kết luận của cơ quan thanh tra cùng cấp, văn bản có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai.

Sổ đỏ cấp sai diện tích, đính chính hay cấp lại?

Căn cứ quy định nêu trên thì trường hợp sổ đỏ đã cấp cho người sử dụng đất không đúng diện tích đất thì thuộc trường hợp phải thu hồi, cấp đổi sổ đỏ cho người sử dụng đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai 2013 và Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Theo đó, trường hợp người sử dụng đất phát hiện diện tích trên sổ đỏ đã cấp không đúng thì gửi kiến nghị gồm các loại giấy tờ sau đây đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp sổ đỏ để được giải quyết theo thẩm quyền:

– Đơn phản ánh việc cấp sổ đỏ không đúng quy định;

– Bản gốc sổ đỏ đã cấp;

Sau khi nhận được kiến nghị của người sử dụng đất, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp sổ đỏ sẽ có trách nhiệm kiểm tra, xem xét quyết định thu hồi sổ đỏ đã cấp và tiến hành cấp lại sổ đỏ mới cho người sử dụng đất.

Quy định về thẩm quyền cấp sổ đỏ

Thẩm quyền cấp sổ đỏ được quy định tại Điều 105 Luật Đất đai 2013, cụ thể như sau:

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp sổ đỏ cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được ủy quyền cho cơ quan tài nguyên và môi trường cùng cấp cấp sổ đỏ.

– Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

– Đối với những trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng mà thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng thì do cơ quan tài nguyên và môi trường thực hiện theo quy định của Chính phủ.

0 0 votes
Article Rating