Thời hạn và mức tạm ứng bồi thường bảo hiểm xe máy bắt buộc

Khoản 2 Điều 14 Nghị định 03/2021 đã quy định rõ thời hạn và mức tạm ứng bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng khi tham gia bảo hiểm bắt buộc của chủ xe cơ giới. Cụ thể, khoản 2 Điều 14 Nghị định 03/2021 quy định: Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm về vụ tai nạn, doanh nghiệp bảo hiểm phải tạm ứng bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, cụ thể:

– Trường hợp đã xác định được vụ tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại:

+ 70% mức bồi thường bảo hiểm theo quy định/01 người/01 vụ đối với trường hợp tử vong.

+ 50% mức bồi thường bảo hiểm theo quy định/01 người/01 vụ đối với trường hợp tổn thương bộ phận được điều trị cấp cứu.

– Trường hợp chưa xác định được vụ tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại:

+ 30% mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định trường hợp tử vong.

+ 10% mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định/01 người/01 vụ đối với trường hợp tổn thương bộ phận được điều trị cấp cứu.

(Trước đó, tại khoản 2 Điều 14 Nghị định 103/2018/NĐ-CP chỉ quy định chung chung: “Trường hợp cần thiết, doanh nghiệp bảo hiểm phải tạm ứng ngay những chi phí cần thiết và hợp lý trong phạm vi trách nhiệm bảo hiểm nhằm khắc phục hậu quả tai nạn”).

Nghị định 03/2021 có hiệu lực từ tháng 3/2021.

Theo LuatVietnam