Thủ tục thành lập công ty liên doanh với nước ngoài

Hỏi: Thủ tục thành lập công ty liên doanh với nước ngoài

Pháp Luật Toàn Dân trả lời:

Việc thành lập công ty liên doanh là hoạt động đầu tư dưới hình thức thành lập tổ chức kinh tế
+ Theo Khoản 1 Điều 22 Luật Đầu tư 2014 thì : Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 của Luật này và phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ quy định tại khoản 3 Điều này;
Hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
– Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được quy định tại Điều 37 Luật đầu tư 2014, được hướng dẫn bởi Điều 29, 30, 31 Nghị định 118/2015/NĐ-CP
– Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được quy định tại Điều 38 Luật đầu tư 2014
Thời hạn (Khoản 3 Điều 29 Nghị định 118/2015/NĐ-CP): 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 1 Điều này nếu đáp ứng các điều kiện sau:
Mục tiêu của dự án đầu tư không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh;
Dự án đầu tư đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định này (nếu có).
+ Để triển khai dự án đầu tư và các hoạt động thì sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư : nhà đầu tư thực hiện thủ tục thành lập tổ chức kinh tế kinh doanh. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thành lập tổ chức kinh tế thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc pháp luật khác tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế (Điều 44 Nghị định 118/2015/NĐ-CP)

0 0 votes
Article Rating