Chủ xe có cần đi đổi biển cũ sang biển số định danh từ 15/8/2023?

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 24/2023 quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới. Trong đó có nhiều điểm nổi bật như quy định về biển số định danh và đăng ký biển số xe trúng đấu giá. Thông tư có hiệu lực từ 15/8, thay thế Thông tư 58/2020/TT-BCA. Vậy có cần đi đổi biển cũ sang biển số định danh từ 15/8/2023 theo quy định mới?

1. Biển số định danh là gì?

Biển số định danh nghĩa là biển số cấp và quản lý theo mã định danh cá nhân của chủ xe. Với chủ xe là người Việt Nam, biển số được quản lý theo số định danh cá nhân. Với người nước ngoài, biển số quản lý theo số định danh của họ do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập hoặc số thẻ thường trú, tạm trú… Với tổ chức, biển số được quản lý theo mã định danh của tổ chức hoặc mã số thuế, quyết định thành lập.

Nói dễ hiểu hơn, “biển số định danh vẫn được cấp giống như cũ, nhưng khác về cách quản lý, trước đây xe nào biển số đó, còn theo quy định mới thì người nào biển số đó, biển số sẽ đi theo người chứ không đi theo xe”.

2. Có cần đi đổi biển cũ sang biển số định danh từ 15/8/2023?

Theo quy định tại Thông tư 24/2023/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 15/8/2023, cơ quan Công an sẽ cấp biển số xe cho cá nhân theo mã định danh của chủ xe (biển số định danh).

Đây là lần đầu tiên nước ta triển khai cấp biển số xe theo mã định danh, do đó các biển số cấp trước ngày 15/8/2023 đều không phải mã định danh của chủ xe.

Về việc sử dụng biển số xe cấp trước ngày 15/8/2023, Điều 39 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định như sau:

– Đối với xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày 15/8/2023 mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe.

– Đối với xe đã đăng ký biển 5 số có ký hiệu “LD”, “DA”, “MĐ”, “R” thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, kể cả khi cấp đổi, cấp lại biển số, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số theo quy định của Thông tư này.

– Đối với xe đã đăng ký biển 3 hoặc 4 số thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, trừ trường hợp:

• Chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số định danh

• Chủ xe thực hiện thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển số xe hoặc đăng ký sang tên, di chuyển xe thì thực hiện thu hồi biển 3 hoặc 4 số đó và cấp đổi sang biển số định danh.

Như vậy, các loại biển số được cấp trước ngày 15/8/2023 không bắt buộc phải đổi sang biển số định danh theo quy định tại Thông tư 24.

3. Biển số định danh là gì? Được cấp khi nào?

Theo giải thích tại khoản 3 Điều 3 Thông tư 24, biển số định danh là biển số được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe với các ký hiệu, seri biển số, kích thước của chữ và số, màu biển số theo quy định tại Thông tư này.

Biển số định danh được mặc định theo dạng biển 5 số. Trong đó:

– Chủ xe là công dân Việt Nam: Biển số xe quản lý theo số định danh cá nhân.

– Chủ xe là cá nhân nước ngoài: Biển số xe quản lý theo số định danh của người nước ngoài do hệ thống định danh xác lập hoặc số thẻ thường trú, số thẻ tạm trú hoặc số chứng minh thư khác do cơ quan có thẩm quyền cấp.

– Chủ xe là tổ chức: Biển số xe quản lý theo mã định danh điện tử của tổ chức do hệ thống định danh xác lập (nếu chưa có mã định danh điện tử thì quản lý theo mã số thuế hoặc quyết định thành lập).

Theo Thông tư 24/2023/TT-BCA, cá nhân, tổ chức được cấp biển số xe định danh trong các trường hợp sau:

– Đăng ký xe lần đầu:

Điều 9 Thông tư 24 quy định, sau khi cán bộ đăng ký xe kiểm tra hồ sơ xe, thực tế xe bảo đảm hợp lệ thì được cấp biển số theo quy định sau:

• Cấp biển số mới đối với trường hợp chủ xe chưa được cấp biển số định danh hoặc đã có biển số định danh nhưng đang đăng ký cho xe khác;

• Cấp lại theo số biển số định danh đối với trường hợp biển số định danh đó đã được thu hồi.

– Đăng ký sang tên, di chuyển xe khác chủ hoặc có biển số cũ là biển 3 số, 4 số.

– Cấp đổi, cấp lại đăng ký xe, biển số xe có 3 số, 4 số.

Thời hạn cấp biển số định danh

Theo khoản 3 và khoản 4 Điều 7 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về thời hạn cấp biển số định danh như sau:

– Cấp biển số định danh lần đầu: Cấp ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ.

– Cấp đổi biển số xe, cấp lại biển số xe, cấp biển số xe trúng đấu giá, cấp lại biển số định danh: Không quá 07 ngày làm việc, kể ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

0 0 votes
Article Rating