Có được sửa lỗi sai sót trong đánh máy, ghi chép, in hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực không?

Trong hợp đồng, giao dịch đã được được chứng thực thông thường sẽ xuất hiện những lỗi nhỏ cơ bản như: sai chính tả, sơ suất nhầm lẫn thông tin khi đánh máy…Vậy khi gặp những lỗi đó thì sửa lỗi như thế nào cho đúng với quy định của pháp luật hiện hành.
Căn cứ Điều 39 Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định về sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực như sau:
1. Việc sửa lỗi sai sót trong khi ghi chép, đánh máy, in hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực được thực hiện theo thỏa thuận bằng văn bản của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch, nếu không làm ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ của các bên và được thực hiện tại cơ quan đã chứng thực hợp đồng, giao dịch.
2. Người thực hiện chứng thực gạch chân lỗi sai sót cần sửa, đóng dấu của cơ quan thực hiện chứng thực và ghi vào bên lề của hợp đồng, giao dịch nội dung đã sửa, họ tên, chữ ký của người sửa, ngày tháng năm sửa.
Trong khi đó, nhiều nội dung tuy là sửa lỗi sai sót nhưng sẽ ảnh hưởng đến nội dung, quyền, nghĩa vụ của hai bên tham gia giao dịch. Do đó, cần có sự thống nhất bằng văn bản của hai bên để bảo đảm tính an toàn của hợp đồng, giao dịch cũng như quyền và nghĩa vụ của các bên.
Như vậy, có thể sửa lỗi sai sót trong đánh máy trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực khi có thỏa thuận bằng văn bản của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch, nếu không làm ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ của các bên và được thực hiện tại cơ quan đã chứng thực hợp đồng, giao dịch.

0 0 votes
Article Rating