Khuyến mại trên 100 triệu đồng phải thông báo Sở Công Thương

Khi thực hiện một chương trình khuyến mại có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng trên 100 triệu đồng, thương nhân phải thông báo thực hiện khuyến mại đến Sở Công Thương, không phân biệt việc thực hiện trên địa bàn một hay nhiều tỉnh, thành phố.

Theo phản ánh của Công ty Luật TNHH Minh Đăng Quang, Điều 17 Nghị định 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xúc tiến thương mại có nội dung:

“1. Thương nhân thực hiện thủ tục hành chính thông báo hoạt động khuyến mại đến tất cả các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại (tại địa bàn thực hiện khuyến mại) trước khi thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức quy định tại Khoản 8, Điều 92 Luật Thương mại và các Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 14 Nghị định này.

Hồ sơ thông báo phải được gửi đến Sở Công Thương tối thiểu trước 03 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại (căn cứ theo ngày nhận ghi trên vận đơn bưu điện hoặc các hình thức có giá trị tương đương trong trường hợp gửi qua đường bưu điện, căn cứ theo ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp, căn cứ theo thời gian ghi nhận trên hệ thống thư điện tử hoặc căn cứ theo ngày ghi nhận trên hệ thống trong trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến).

2. Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo thực hiện khuyến mại khi khuyến mại theo các hình thức quy định tại Khoản 8, Điều 92 Luật Thương mại và các Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 14 Nghị định này:

a) Thương nhân thực hiện các chương trình khuyến mại quy định tại Khoản 1, Điều này có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng; ….”.

Hiện có trường hợp doanh nghiệp thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức quy định tại các Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12 có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng 800 triệu đồng nhưng thực hiện đồng thời tại 10 tỉnh, mỗi tỉnh có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng 80 triệu đồng. Khi thực hiện thông báo hoạt động khuyến mại theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP đến từng Sở Công Thương thì có Sở Công Thương đồng ý, có Sở Công Thương không tiếp nhận với lý do dưới 100 triệu đồng không cần thông báo.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty Luật TNHH Minh Đăng Quang hỏi, chương trình khuyến mại quy định tại Khoản 1, Điều 17 có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng không phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo thực hiện khuyến mại tính cho từng tỉnh hay tính cho cả chương trình? Nếu tính cả chương trình 800 triệu đồng thì khi thông báo đến từng Sở Công Thương chỉ có 80 triệu đồng thì phải trình bày thông báo như thế nào để Sở Công Thương chấp nhận?

Về vấn đề này, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 17 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, trường hợp thương nhân khi thực hiện một chương trình khuyến mại theo các hình thức quy định tại Khoản 8, Điều 92 Luật Thương mại và các Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 14 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng trên 100 triệu, thương nhân phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo thực hiện khuyến mại đến Sở Công Thương. Quy định này không phân biệt việc thương nhân thực hiện trên địa bàn một hay nhiều tỉnh, thành phố.

Cách thức, hồ sơ và nội dung thông báo hoạt động khuyến mại đề nghị thương nhân thực hiện theo đúng quy định tại Điều 17 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP và Mẫu số 01 – Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ 

0 0 votes
Article Rating