Quy trình đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

BHXH Việt Nam vừa có Quyết định 3509/QĐ-BHXH ban hành Quy trình thí điểm việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ em dưới 6 tuổi trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Quy trình này áp dụng thí điểm tại cơ quan BHXH TP Hà Nội và BHXH tỉnh Hà Nam trong trường hợp người thực hiện giao dịch có tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia lựa chọn liên thông điện tử, đề nghị cấp thẻ cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn TP Hà Nội và tỉnh Hà Nam.

Cụ thể, quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi gồm:

Bước 1: Người dân (Cha/mẹ/người giám hộ người thân của trẻ em dưới 6 tuổi) thực hiện kê khai đầy đủ, chính xác và nộp trực tiếp Tờ khai điện tử liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (theo Mẫu 01 đã được Văn phòng Chính phủ hướng dẫn kê khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia) và chịu trách nhiệm đối với nội dung kê khai. Hồ sơ điện tử của từng thủ tục sẽ được Phần mềm Dịch vụ công liên thông phân tách để chuyển cho Hệ thống thông tin nghiệp vụ của Bộ Tư pháp, BHXH Việt Nam và Bộ Công an để giải quyết theo thẩm quyền quy định.

Bước 2: Sau khi hồ sơ điện tử tự động chuyển tới Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử của ngành tư pháp, công chức tư pháp – hộ tịch thực hiện nghiệp vụ đăng ký khai sinh, cấp số định danh cá nhân và trả Giấy khai sinh điện tử cho người dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch của ngành tư pháp tự động chuyển dữ liệu Giấy khai sinh điện tử sang Hệ thống thông tin của ngành BHXH thông qua phần mềm dịch vụ công liên thông.

Bước 3: Sau khi có dữ liệu về Giấy khai sinh điện tử, tờ khai điện tử từ phần mềm dịch vụ công liên thông, Hệ thống phần mềm của ngành BHXH Việt Nam tự động thực hiện:

Cấp mã số BHXH cho trẻ em theo đúng thông tin hộ gia đình của chủ hộ, trường hợp thông tin của chủ hộ kê khai không tồn tại trong cơ sở dữ liệu hộ gia đình của Ngành BHXH Việt Nam thì thực hiện cấp mã số BHXH của trẻ em vào hộ gia đình quản lý dùng chung tại huyện đăng ký khai sinh.

Tạo lập hồ sơ cấp thẻ BHYT cho trẻ em trên phần mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ.

Bước 4: Hệ thống quản lý thu và sổ thẻ (phần mềm TST) tự động cập nhật phát sinh thu (vào mã đơn vị quản lý riêng) và cấp giá trị sử dụng thẻ BHYT theo quy định; cập nhật danh sách cấp thẻ BHYT (mẫu D103-TS, ban hành kèm theo Quyết định số 505/QĐ-BHXH).

Bước 5: Sau khi hệ thống phần mềm thực hiện Bước 3, cơ quan BHXH sẽ giải quyết theo trình tự sau:

Cán bộ thu, sổ thẻ thực hiện kiểm tra hồ sơ, dữ liệu và thực hiện trình Giám đốc BHXH tỉnh/huyện ký số thẻ BHYT bản điện tử hoặc in bản giấy để chuyển cán bộ cán bộ tại Bộ phận một cửa để trả kết quả thủ tục hành chính.

Hằng ngày, kiểm tra dữ liệu phát sinh thu BHYT trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, chốt dữ liệu phát sinh trong ngày, tổng hợp Mẫu C69-HD theo quy định tại Điều 33b của khoản 56, Điều 1 Quyết định số 505/QĐ-BHXH, Danh sách cấp thẻ BHYT (mẫu D10a-TS).

Hằng tháng, in Danh sách thẻ BHYT (Mẫu D104-TS ban hành kèm theo Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020) gửi UBND xã/phường và cơ quan lao động – thương binh và xã hội để theo dõi, quản lý.

Hằng quý, trình Giám đốc BHXH tỉnh/huyện ký Bảng tổng hợp đối tượng và kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT (Mẫu số 1 ban hành kèm theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ) gửi cơ quan tài chính chuyển kinh phí tương ứng vào quỹ BHYT theo quy định.

Hoàn thiện hồ sơ trẻ em theo quy định tại khoản 2, Điều 4 của Quyết định số 515/QĐ-BHXH đối với trường hợp thông tin của chủ hộ kê khai không tồn tại trong cơ sở dữ liệu hộ gia đình của Ngành BHXH Việt Nam đang quản lý.

Đối với cán bộ kế hoạch – tài chính, hằng ngày kiểm tra dữ liệu, phân bổ số tiền đã thu BHYT trên Cổng Dịch theo vụ công quốc gia, chốt dữ liệu phát sinh trong ngày, tổng hợp Mẫu C83-HD quy định tại Điều 33b của khoản 56, Điều 1 Quyết định số 505/QĐ-BHXH.

Bước 6: Cán bộ tại bộ phận một cửa tiếp nhận dữ liệu, thẻ BHYT bản giấy, bản điện tử để trả kết quả cho người dân (không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin, dữ liệu điện tử theo quy định) theo hình thức đã đăng ký và kết thúc hồ sơ đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT trên Phần mềm tiếp nhận và quản lý hồ sơ.

Bước 7: Người tham gia nhận Thẻ BHYT bản điện tử/hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID đi khám chữa bệnh thay thế thẻ BHYT hoặc Thẻ BHYT bản giấy theo đăng ký.

Theo Báo Pháp Luật.

0 0 votes
Article Rating