Doanh nghiệp được xin tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh bao lâu?

Hỏi: Doanh nghiệp (Công ty TNHH) xin tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh thì thời gian được tạm ngừng là bao lâu?

Pháp Luật Toàn Dân trả lời:

Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định như sau:
Điều 200. Tạm ngừng kinh doanh
1. Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh. Quy định này áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.
2. Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
3. Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác
.”
Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá một năm. (nội dung naỳ được quy định tại Điều 57 Nghị định 78/2015/NĐ-CP)
Biểu mẫu thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh anh tham khảo tại Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành (Phụ lục II-21)

Hồ sơ anh xem tại Khoản 1; 3 Điều 8 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT

0 0 votes
Article Rating