CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỢC HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH NÀO?

Công ty cổ phần được biết đến là loại hình doanh nghiệp khá phức tạp. Vì công ty cổ phần không giới hạn số cổ đông tối đa nên nếu công ty cổ phần có số lượng lớn cổ đông thì việc quản lý và điều hành công ty rất quan trọng.

Hiện nay, công ty cổ phần có 02 loại mô hình hoạt động theo khoản 2 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020:

* Mô hình hoạt động gồm: Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Với mô hình này cần lưu ý nếu trong trường hợp công ty có dưới 11 cổ đông, trong đó có các cổ đông là tổ chức nắm dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát

  • Đại Hội đồng cổ đông: gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần.
  • Hội đồng quản trị: là cơ quan quản lý công ty.
  • Ban kiểm soát: sẽ có từ 03 đến 05 Kiểm soát viên. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
  • Giám đốc hoặc Tổng giám đốc: Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên HĐQT hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

* Mô hình hoạt động gồm: Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

Mô hình này không bắt buộc phải thành lập Ban Kiểm soát mà thay vào đó là Uỷ ban kiểm toán (UBKT) thuộc HĐQT.

UBKT là cơ quan chuyên môn thuộc HĐQT. UBKT có từ 02 thành viên trở lên. Chủ tịch UBKT phải là thành viên độc lập HĐQT. Các thành viên khác của UBKT phải là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.

 

0 0 votes
Article Rating