THÊM ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CẤP BẢO HIỂM Y TẾ MIỄN PHÍ TỪ 01/7/2021

  1. Người cao tuổi từ đủ 75 đến 80 tuổi (sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi dặc biệt khó khăn).
  • Điều kiện: thuộc điện hộ nghèo, hộ cận nghèo. Không thuộc diện quy định ở điểm a khoản 5 Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP: người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có nghĩa vụ về quyền phụng dưỡng nhưng người này đang được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.
  1. Trẻ em dưới 03 tuổi thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo (Sống tạo các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đặc biệt khó khăn).
  • Điều kiện không thuộc các trường hợp sau: Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng (xem thêm quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP); trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo, người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng.
  1. Người nhiễm HIV/AIDS thuộc diện hộ nghèo.
  • Điều kiện: Không có thu nhập ổn định hằng tháng (tiền lương, lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp xã hội).
  1. Người thuộc diện hộ cận nghèo.
  • Điều kiện: Chưa có vợ hoặc có chồng, đã có vợ hoặc chồng nhưng đã chế hoặc mất tích; đang nuôi con dưới 16 tuổi, từ 16 đến 22 tuổi (người có con đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất).

 

0 0 votes
Article Rating