THỦ TỤC TẶNG CHO MỘT PHẦN THỬA ĐẤT

Thửa đất là phần diện tích đất được giới hạn bởi ranh giới xác định trên thực địa hoặc được mô tả trên hồ sơ quy trình tại khoản 1 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013. Tùy vào nhu cầu khác nhau mà người sử dụng đất muốn chuyển quyền sử dụng đất đối với một phần thửa đất hoặc toàn bộ thửa đất.

Riêng trong trường hợp tặng cho một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần cho trước khi tặng cho người khác (Theo khoản 1 Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP)

Thực hiện thủ tục tách thửa

Người sử dụng đất chuẩn bị hồ sơ nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường (Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nếu có nhu cầu).

Hồ sơ bao gồm:

  • Đơn đề nghị tách thửa;
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp,
  • Giấy tờ cá nhân (CMND/CCCD/Hộ chiếu)

Sau khi thực hiện thủ tục tách thửa thì người sử dụng đất thực hiện thục tục tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Xem thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất tại đây: https://phapluattoandan.com/hoi-dap/thu-tuc-tang-cho-quyen-su-dung-dat/

0 0 votes
Article Rating