Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đai

Hỏi: Nếu Nhà nước có dự án thu hồi đất đai thì mình có được bồi thường không? Và bồi thường theo quy định nào? Nếu như dân không chịu mức bồi thường đó thì sẽ xử lý như thế nào?

Pháp Luật Toàn Dân trả lời:

Trường hợp nếu chị không thuộc quy định tại Điều 82 Luật đất đai 2013 thì chị vẫn được hỗ trợ bồi thường theo quy định tại Điều 79 Luật đất đai và hướng dẫn tại Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP.
Về giá đất bồi thường sẽ được áp dụng theo quyết định của UBND cấp tỉnh về phương án bồi thường khi thu hồi đất. Xác định giá đất cụ thể dựa trên các cơ sở điều tra thu thập, thông tin về giá đất hoặc giá đất thị trường, những thông tin về giá đất theo dữ liệu quốc gia được áp dụng theo phương thức định giá phù hợp.
Khi có quyết định thu hồi đất, người dân phải chấp hành nếu không thì sẽ bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Trường hợp có căn cứ cho rằng quyết định đó không chính xác, người dân có quyền khiếu nại đến cơ quan đã ban hành quyết định như UBND cấp tỉnh, cấp huyện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

0 0 votes
Article Rating