CÓ ĐƯỢC KẾT HÔN VỚI NGƯỜI CHUYỂN GIỚI KHÔNG?

Như Pháp Luật Toàn Dân đã chia sẽ, Nhà nước không công nhận quan hệ hôn nhân giữa những người có cùng giới tính (khoản 2 Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình 2014). Đối với trường hợp, người đăng ký kết hôn là người chuyển giới thì như thế nào?

Theo Điều 37 Bộ luật Dân sự năm 2015:

“Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi theo quy định của Bộ luật này và Luật khác có liên quan”

Tại quy định này, pháp luật đã thừa nhận người được chuyển giới và đảm bảo về quyền và nghĩa vụ đối với người chuyển giới. Sau khi chuyển đổi giới tính, cá nhân phải đăng ký thay đổi hộ tịch. Sau đó, người này sẽ có thẩm quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi. Quyền nhân thân của người chuyển giới được bảo đảm, một trong số các quyền nhân thân là quyền đăng ký kết hôn.

Như vậy, sau khi chuyển giới, thực hiện đăng ký thay đổi hộ tịch thì người chuyển giới được quyền đăng ký kết hôn với người khác giới tính đã chuyển và quan hệ hôn nhân này sẽ được pháp luật công nhận. Ngoài ra, người chuyển giới đăng ký kết hôn phải đảm bảo các điều kiện khác được quy định tại Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình 2014:

“1.Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.”

Việc kết hôn không được thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình 2014:

“a) Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;

b) Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

c) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;”

0 0 votes
Article Rating