NHỮNG CHÍNH SÁCH MỚI QUAN TRỌNG CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 8/2021

Từ ngày 1/8, nhiều quy định và chính sách quan trọng liên quan đến đời sống của người dân cũng như cán bộ, công chức, viên chuc sẽ chính thức có hiệu lực.

Quy định mới về thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

Nghị định 77/2021 quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-8. Nghị định này quy định rõ thời gian tính hưởng và thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên. Theo đó, thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian sau:

– Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng BHXH bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập.

– Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên gồm: Thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, dự trữ quốc gia, kiểm tra đảng; thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an, cơ yếu và thời gian làm việc được tính hưởng thâm niên ở ngành, nghề khác (nếu có).

– Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

Thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên:

– Thời gian tập sự, thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ một tháng trở lên.

– Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về BHXH.

– Thời gian đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước và ở nước ngoài vượt quá thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định.

– Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.

– Thời gian không làm việc khác ngoài các quy định nêu trên.

Bỏ quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Thông tư 02/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính, văn thư có hiệu lực từ ngày 1-8. Theo đó, tất cả ngạch công chức chuyên ngành hành chính và văn thư không còn yêu cầu chứng chỉ về trình độ ngoại ngữ và tin học trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng.

Thay vào đó, Bộ chỉ yêu cầu có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ phù hợp, tùy theo yêu cầu trong tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của từng ngạch.

Nới điều kiện để trở thành tiến sĩ

Từ ngày 15-8, Quy chế tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư 18/2021 của Bộ GD&ĐT sẽ có hiệu lực. Theo quy chế này, tiêu chuẩn trở thành tiến sĩ được quy định “dễ thở” hơn.

Cụ thể, trong điều kiện đánh giá luận án và cấp bằng tiến sĩ, quy chế mới đã chấp nhận cả các sách chuyên khảo, các công bố tại tạp chí trong nước có chất lượng tốt theo đánh giá của Hội đồng Giáo sư Nhà nước nếu nghiên cứu sinh là tác giả chính. Trong khi trước đây, chỉ công nhận các bài báo, báo cáo khoa học được đăng trên các tạp chí nước ngoài.

Ngoài ra, nếu nghiên cứu sinh được nhận một giải thưởng chính thức của cuộc thi quốc gia, quốc tế được công nhận bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đối với lĩnh vực nghệ thuật và nhóm ngành thể dục thể thao cũng có thể được chấp nhận…

Doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm không phải nộp thuế GTGT và thu nhập cá nhân

Thông tư 40/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, có hiệu lực từ ngày 1-8.

Về nguyên tắc tính thuế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống thì thuộc trường hợp không phải nộp thuế GTGT và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật về thuế GTGT và thuế thu nhập cá nhân.

Những người này có trách nhiệm khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế theo quy định.

Ba trường hợp dừng hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng

Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành Thông tư 02/2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 20/2021 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Thông tư này sẽ siết chặt hơn hoạt động nhận trợ cấp xã hội của các đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó quy định rõ ba trường hợp bị dừng nhận trợ cấp xã hội, gồm:

– Không nhận chế độ, chính sách liên tục từ ba tháng trở lên.

– Không chấp hành yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xác định lại mức độ khuyết tật, xác định lại điều kiện hưởng trợ giúp xã hội hoặc thông tin khác phục vụ công tác quản lý.

– Người đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng bị tạm giam từ một tháng trở lên.

Thông tư 02/2021 có hiệu lực từ ngày 8-8 nhưng các chế độ, chính sách quy định tại thông tư này được áp dụng từ ngày 1-7.

Nguồn: PLO

0 0 votes
Article Rating